Zakaznický servis: 8:00 - 18:00 Pondělí - Pátek | Doprava od 49 Kč, ZDARMA u objednávek nad 990 Kč pro ČR a nad 1 290 Kč pro SK | Dárky k nákupu >>informace ZDE

 

x

https://www.organictime.cz/obchodni-podminky/

 

 

Obchodní podmínky e-shopu www.organictime.cz

 

obchodní společnosti Natures Care CZ s.r.o., se sídlem Hlavní 15, 768 04 Střílky, identifikační číslo: 26288605, DIČ: CZ26288605, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn.: C 41910, (dále jen: „prodávající“) pro prodej zboží z nabídky prodávajícího


 1. Úvodní ustanovení
  2. Uzavření kupní smlouvy
  3. Cena zboží a platební podmínky
  4. Dodání zboží
  5. Dodání zboží do Slovenské republiky
  6. Nepřevzetí zboží
  7. Poučení o právu spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy
  8. Záruka, Práva z vadného plnění, Reklamace
  9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
  10. Závěrečná ustanovení

 

 1. Úvodní ustanovení
  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále též jen „OP“) prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, prostřednictvím emailu, faxu, případně jinou formou (dále jen „kupní smlouva“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.organictime.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu (dále jen „obchod“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, a to i v případech, kdy byla jednotlivá kupní smlouva na zboží z nabídky webové stránky obchodu uzavřena e-mailem, faxem, telefonicky, případně jinou formou.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP. OP jsou nedílnou součástí veškerých nabídek na uzavření smlouvy, jejich přijetí a ostatních právních jednání prodávajícího. Prodávající nemá zájem být právně vázán za jiných podmínek, než jsou uvedeny v OP, není-li písemně dohodnuto něco jiného.

1.4. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou se stávají zejména:
a) při registraci či jiném aktivním úkonu kupujícího na internetových stránkách obchodu prodávajícího označením pole "Prohlašuji, že jsem se seznámil s Obchodními podmínkami ze dne 19.1.2023 a že s nimi bez výhrad souhlasím." poskytuje návštěvník internetových stránek prodávajícího svůj souhlas s OP, které se stávají nedílnou součástí každé kupní smlouvy následně uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující svým aktivním úkonem projevil vůli se těmito OP řídit a stvrdil, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil nebo

b) jiným nesporným způsobem, prokazujícím přijetí těchto podmínek, zejména způsobem dle §1744 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen: „občanský zákoník“), např. podáním objednávky prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího nebo přijetím zboží dodaného prodávajícím dle objednávky kupujícího.

1.5. Obchodní podmínky jsou přístupny návštěvníkům stránky i registrovanému kupujícímu na stránkách obchodu.

1.6. Prodávající je oprávněn i bez předchozího oznámení registrovanému uživateli jeho účet v odůvodněných případech zrušit. Prodávající má především jednostranné právo zrušit dlouhodobě nevyužívané uživatelské účty. Na vedení uživatelského účtu není právní nárok.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy
  2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji. Umístění zboží na webové stránky obchodu je nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 (2) občanského zákoníku, ke které jsou připojeny obchodní podmínky ve smyslu § 1751 občanského zákoníku. Prodávající vylučuje uzavření smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí a přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Veškeré změny nabízeného druhu zboží, případně minimálního stanoveného odběru jednotlivých druhů zboží jsou výhradním právem prodávajícího.

Webové rozhraní obchodu obsahuje popis zboží, včetně uvedení cen zboží a nákladů za navrácení zboží v případě, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, ale bez nákladů na dodání tohoto zboží. Náklady na dodání zboží jsou určeny dodacími podmínkami https://www.organictime.cz/platby/, které platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování.

Zveřejněné spotřebitelské recenze jsou ověřeny obchodem a pocházejí pouze od uživatelů, kteří tento produkt zakoupili.

2.2. Objednávky zboží mohou podávat jak tzv. „neregistrovaní zákazníci“ (v tomto případě je nutné vyplnit všechny údaje potřebné řádné dodání zboží), tak i ti, kteří se zaregistrovali jako uživatelé a jsou v okamžiku odeslání objednávky přihlášeni (v tomto případě se pracuje s údaji zadanými při registraci, které může zákazník před odesláním objednávky upravit). Registrace uživatele není podmíněna nákupem ani z ní nevyplývají jakékoli povinnosti.

2.3. Kupující se zavazuje uvést správně a pravdivě všechny informace potřebné k řádnému vyřízení objednávky – zejména jméno, adresu pro doručení a kontaktní údaje. Jestliže dodací adresa není shodná se zákazníkovou adresou fakturační, je třeba vyznačit tuto skutečnost v příslušných polích objednávkového formuláře. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Kupující nese odpovědnost za škodu vzniklou neuvedením pravdivých identifikačních údajů. Pro objednání zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

2.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), přičemž název a hlavní charakteristiky zboží jsou uvedeny u každého jednotlivého typu zboží nabízeného v obchodě. Neshoduje-li se výjimečně vyobrazení věci s jejím popisem, má přednost slovní popis a charakteristika věci, kupující se proto nemůže z důvodu neodpovídající fotografie dovolávat omylu v předmětu kupní smlouvy.

2.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží,

2.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

Před zasláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní obchodu prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, kupující tak má možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Odesláním objednávky se kupující zavazuje k její úhradě.

2.4. Předmětem kupní smlouvy je věc, případně věci (dále též jen "zboží"), které kupující vložil do nákupního košíku a závazně potvrzením nákupu objednal. Minimální výše součtu cen objednaného zboží bez nákladů na dopravu a balného je 400,- Kč.

2.5. Kupní smlouva je uzavřena doručením objednávky kupujícího prodávajícímu, nejde-li o případy uvedené níže. Smlouva se uzavírá výhradně v českém jazyce. Objednávky všech kupujících, tj. včetně neregistrovaných) jsou dále archivovány pro potřeby plnění zákonných povinností prodávajícího. Smlouva není uzavřena v případě, že není dosažena minimální výše objemu nákupu, nabídka prodávajícího je závazná jen v případě splnění podmínky minimální objednávky. Smlouva není uzavřena také tehdy, pokud došlo k vyčerpání zásob nebo prodávající není schopen plnit, neboť v takovém případě šlo o nedostatek nabídky ve smyslu § 1732 (2) občanského zákoníku. Zasláním případného automatizovaného přijetí objednávky není shora uvedené dotčeno. V případě, že je zboží dostupné jen částečně, je smlouva uzavřena v rozsahu dostupnosti zboží a strany postupují dle článku 2.10. OP.

2.6. Stane-li se zakoupená věc v době od okamžiku doručení objednávky do okamžiku expedice zboží za podmínek platných v okamžiku učinění objednávky nedostupnou, tzn. že prodávající ji za sjednaných podmínek (změna cen) či v rozsahu objednávky (zboží není skladem) dodat, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy či její části odstoupit, a to prostým sdělením o zrušení objednávky nebo oznámením o neschopnosti ji splnit případně může navrhnout kupujícímu prodloužení doby dodání.

2.7. Prodávající po obdržení objednávky kupujícímu objednávku potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) a k potvrzení přiloží znění těchto obchodních podmínek platných k okamžiku uzavření smlouvy.

2.8. O případném důvodu neuzavření kupní smlouvy, pozbytí její účinnosti, nepřijetí objednávky či svých výhradách informuje prodávající kupujícího zpravidla elektronicky a navrhne další postup.

2.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Není-li takto dodatečně objednávka potvrzena, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

2.10. Prodávající je oprávněn dodat zboží v menším množství než bylo uvedeno v objednávce, přičemž kupující je povinen takovouto částečnou dodávku přijmout. O snížení množství informuje prodávající kupujícího e-mailem. V případě, že se smluvní strany nedohodnou do 14-dní ode dne odeslání informace dle předchozí věty na tom, do kdy bude dodána zbývající část objednaného zboží, povinnost prodávajícího dodat zbývající část objednaného zboží vypršením uvedené lhůty zaniká a v této části tak bez dalšího zaniká i kupní smlouva.

2.11. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, případně z důvodů sjednaných s kupujícím. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu, zejména v případě, kdy je kupující je v prodlení s úhradou jakéhokoliv závazku vůči prodávajícímu vyplývajícího z dříve uzavřené kupní smlouvy. Prodávající je dále oprávněn od jednotlivé uzavřené kupní smlouvy odstoupit v případě, že kupující vstoupil do likvidace, proti kupujícímu bylo zahájeno insolvenční řízení nebo se vzhledem k okolnostem jeví, že kupující svým závazkům nedostojí. Odstoupení může prodávající provést prostým oznámením o zrušení objednávky, přičemž prodávající není povinen uvádět důvod odstoupení. V případě odstoupení prodávajícího od smlouvy v případě, kdy již bylo zboží kupujícímu dodáno, vrátí kupující plnění poskytnuté prodávajícím do deseti (10) dnů od doručení odstoupení, přičemž kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení případně zaplacené (částečně zaplacené) kupní ceny.

2.12. Na vztah mezi kupujícím, který neuzavírá kupní smlouvu jako spotřebitel, a prodávajícím, se nevztahují ustanovení §1810 a násl. občanského zákoníku, zejména nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy dle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku.

2.13. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.

 

 1. Cena zboží a platební podmínky
  3.1. Kupní cena zboží je sjednána dle cen uvedených prodávajícím u jednotlivého zboží na webovém rozhraní obchodu a účinných ke dni doručení objednávky kupujícího. Ceny jsou uvedeny včetně daní a případných zákonných poplatků. V kupní ceně zboží nejsou započítány dodací náklady (balné, doprava a doběrečné). Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na stránkách obchodu na české jazykové verzi platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro dodávky mimo území České republiky platí dodací podmínky pro jednotlivé země. Neexistují-li pro danou zemi dodací podmínky, určují se pro jednotlivé kupní smlouvy dohodou prodávajícího s kupujícím.

3.2. Je-li zboží nabízeno za cenu akční, se slevou apod. platí, že takováto zvýhodněná cena platí vždy nejpozději do konce probíhajícího kalendářního měsíce případně do vyčerpání zásob, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

3.3. Jestliže se po uzavření jednotlivé kupní smlouvy podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní strany se dohodnou písemně na úpravě ceny. Nedohodnou-li se do 10-ti dní od okamžiku doručení objednávky na změně ceny zboží, může prodávající od kupní smlouvy odstoupit.

3.4. Při objednávce do 990,- Kč účtuje tyto poplatky:

 

Dopravce

Poštovné

Poplatek

za dobírku

Poplatek za převod

na účet

Poplatek za platbu

přes platební bránu

Česká pošta

119

39

0

0

DPD

129

39

0

0

Zásilkovna

49

39

0

0

GLS

89

39

0

0

 

Při objednávce nad 990,- Kč je poštovné ZDARMA.

Předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží je zaplacení výše uvedené minimální celkové kupní ceny zboží. Dojde-li k částečnému odstoupení od kupní smlouvy a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

3.5. Náklady kujícího na použití komunikačních prostředků na dálku představují náklady na straně kupujícího spočívající v poplatcích za připojení k internetu, které si kupující hradí sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.6. Výsledná cena může být snížena o případnou slevu, pokud je v okamžiku odeslání objednávky poskytována.

3.7. Platby je možno provést následujícím způsobem:

bezhotovostně prostřednictvím platební brány Comgate
bezhotovostně převodem na účet
dobírkou

Prodávající je dle svého uvážení i v případě volby dobírky oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno toto ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.8. Daňový doklad sloužící současně jako dodací list je při expedici objednaného zboží zaslán spolu se zbožím na adresu uvedenou zákazníkem. Kupující souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

3.9. V případě, že kupující uhradil kupní cenu a kupní smlouva přitom nebyla uzavřena, případně byla účinně uzavřena jen ohledně části objednaného zboží a/nebo došlo k odstoupení prodávajícího ze zákonných důvodů či důvodů upravených v OP od celé kupní smlouvy případně její části, vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do 14 dní od přijetí částky všechny peněžní prostředky, které od něj přijal, případně poměrnou část kupní ceny týkající se zboží, které nebude dodáno. Náklady dodání jsou tímto nedotčeny a určují se podle konečného množství zboží, které je předmětem kupní smlouvy a které je prodávající schopen dodat. Kupující výslovně souhlasí, že prodávající je oprávněn zaslat prostředky na jeho bankovní účet.

 

 1. Dodání zboží
  4.1. Dodání zboží na kupujícím určenou adresu na území celé České republiky zajišťuje prodávající na náklady kupujícího ve výši dle čl. 3.4. těchto OP, a to zásadně prostřednictvím České pošty a.s. případně jiného doručovatele.

4.2. Zboží, které je uváděno skladem, bude expedováno zpravidla do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky (či v případě platby předem od připsání částky na účet prodávajícího). V případě, že nebude možno dodat zboží v termínu navrženém kupujícím v objednávce nebo uvedeném na webovém rozhraní obchodu, je prodávající oprávněn dodat zboží v přiměřené dodatečné lhůtě, případně je oprávněn postupovat dle ustanovení těchto OP (např. čl. 2.5., 2.9.). Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním věci, může kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné; § 1980 občanského zákoníku se nepoužije.

4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tím nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady a jiná práva vyplývající z právních předpisů. Podpisem dodacího listu nebo potvrzením přepravci, resp. převzetím zásilky bez reklamace jejího poškození, kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 

 1. Dodání zboží do Slovenské republiky
  Při objednávce do 1290 Kč účtuje tyto poplatky:

Dopravce

Poštovné

Dobírka

Poplatek za převod

na účet

Poplatek za platbu

přes platební bránu

DPD

169

39

0

0

Zásilkovna

79

39

0

0

GLS

139

39

0

0

 

poštovné je ZDARMA u objednávek nad 1290,-CZK
minimální výše objednávky je 400,-CZK
zboží je fakturováno v CZK včetně české DPH
smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky
v ostatním se užijí ustanovení těchto OP

 

 1. Nepřevzetí zboží
  6.1. Uzavřením kupní smlouvy je kupující povinen objednané zboží převzít. Poruší-li kupující tuto svou povinnost, je odpovědný za škodu, která tím prodávajícímu vznikne. Nepřevezme-li kupující dodávku zboží dle jednotlivé kupní smlouvy, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.2. Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu majetkovou újmu, která mu porušením povinnosti kupujícího převzít zboží vznikla (zejména náklady na dodání zboží včetně doběrečného, balného atd.). Nepřevezme-li kupující věc, náleží prodávajícímu rovněž úplata za uskladnění. Prodávající je deklaruje, že nebude-li uplatňovat náhradu škody ve skutečné výši spočívající ve vynaložení nákladů na pracovní sílu, vyskladnění, balení, fakturaci, expedici, poštovné, zpětné rozbalení, vystavení dobropisu, naskladnění, ušlý zisk, případně skladné aj., uplatní toliko prostřednictvím těchto OP sjednanou paušální náhradu ve výši 500,-Kč za jednu nepřevzatou zásilku. Náhrada dle tohoto odstavce je splatná do 15 dní od okamžiku, kdy byla objednaná zásilka vrácena dopravcem prodávajícímu.

6.3. Ustanovením tohoto článku OP není dotčeno právo kupujícího odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů.

 

 1. Poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy
  7.1. Ustanovení tohoto článku OP se vztahují pouze na kupujícího, který je ve smyslu platných právních předpisů České republiky při uzavření kupní smlouvy v postavení spotřebitele. Takový kupující pro účely tohoto článku dále jen „spotřebitel“.

7.2. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu od kupní smlouvy odstoupit, a to do ve lhůtě 14 dnů, přičemž lhůta končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí.

Spotřebitel odstoupí oznámením odeslaným prodávajícímu, lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle oznámení prodávajícímu. K odstoupení je spotřebitel oprávněn využít formulář odstoupení, který je dostupný na stránkách obchodu zde: https://www.organictime.cz/odstoupeni-od-smlouvy-vzor/

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

- zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,

-  je-li vada věci nevýznamná ve smyslu ustanovení § 2171 odst. 3 občanského zákoníku.

7.3. Spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, nepoškozené zboží nevykazující známky použití na adresu prodávajícího, a to v původním obalu a s veškerým příslušenstvím a dokumentací, zabezpečené tak, aby při dopravě nemohlo dojít k jeho poškození. Prodávající doporučuje zásilku pojistit. Náklady spojené s navrácením zboží jdou k tíži spotřebitele. Balíky poslané na dobírku prodávající nepřijme.

7.4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

 1. Záruka, Práva z vadného plnění, Reklamace
  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 2. a) zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti a jiným ujednaným vlastnostem,
 3. b) zboží je vhodné k účelu, pro který je kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil a k účelu k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 4. c) zboží je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 5. d) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením.


8.1. Na zboží je poskytována záruka dle údajů na obalu výrobku uvedených jednotlivými výrobci. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost se vztahuje jen na zboží, u něhož to bylo ujednáno, případně byla u něj vyznačena minimální použitelnost či trvanlivost. Není-li poskytnuta záruka za jakost, uplatňuje se obecná odpovědnost prodávajícího z vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

8.2. Záruční doba u zboží, které má povahu kosmetického přípravku, je určena datem, do kterého kosmetický přípravek skladovaný za vhodných podmínek bude nadále plnit svou původní funkci („datum minimální trvanlivosti“). Tato záruka je podmíněna dodržením podmínek, za kterých bude uvedená trvanlivost zaručena. U kosmetických přípravků, u nichž není údaj o minimální trvanlivosti povinný, je údaj o době, po kterou je přípravek po otevření bezpečný a lze jej používat, aniž by došlo k újmě na zdraví spotřebitele, označen symbolem otevřeného kelímku.

8.3. Záruční doba u zboží, které má povahu potravin, které podléhají rychlé zkáze, je určena datem, do kterého je nutné je spotřebovat (datum použitelnosti). Záruční doba u zboží, které má povahu jiných potravin a doplňků stravy, je určena „datem minimální trvanlivosti“. Tato záruka dle tohoto bodu je podmíněna dodržením podmínek, za kterých bude uvedená použitelnost nebo trvanlivost zaručena.

8.4. Je-li předmětem kupní smlouvy zboží označené při prodeji jako zlevněné z důvodů nižší jakosti nebo použité, záruka dle předchozích ustanoveních se neposkytuje, práva z vadného plnění se řídí ustanovením §2167 občanského zákoníku.

8.5. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; byla-li věc odeslána, běží od dojití do místa určení.

8.6. Nejedná-li se o případy dle čl. 8.1.-8.4. OP, případně jiné případy vyplývající z platných právních předpisů, pak je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží projeví v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí dle ustanovení § 2165 z.č. 89/2012 Sb. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Ustanovení tohoto článku OP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře jejího předchozího používání. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.7. Práva z vadného plnění musí kupující uplatnit nejpozději do uplynutí doby stanovené v občanském zákoníku. Je-li poskytnuta záruka za jakost, musí kupující svá práva ze záruky uplatnit do konce záruční lhůty. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

8.8. Reklamace se uplatňuje u prodávajícího. Vadu je nutno popsat a pro urychlení vyřízení reklamace prodávající doporučuje, aby kupující současně s oznámením vady prokázal nákup zboží u prodávajícího. Před jakýmkoliv odesláním zboží zpět prodávajícímu je doporučeno k urychlení reklamačního řízení, aby kupující vyplnil formulář dostupný na webovém rozhraní obchodu: http://www.organictime.cz/reklamace/. Prodávající je oprávněn požadovat fotodokumentaci vady.

Podle své volby může kupující požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Neoznámí-li kupující, jaké právo uplatňuje, pak souhlasí s tím, že vada bude odstraněna dodáním chybějící věci nebo výměnou vadné věci. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil, prodávající vyřídí reklamaci spotřebitele nejpozději do 30 dní od jejího řádného uplatnění.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku a/nebo, pokud se vada projeví opakovaně a/nebo pokud je vada je vada podstatným porušením smlouvy a/nebo, pokud je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

V případě, kdy kupující požaduje výměnu, kupující zásadně vrací vadné zboží v originálních obalech, v nichž se dotčená látka určená ke spotřebě bezprostředně nachází (kelímek, skleněný obal, plastová dóza, pytlík apod.).

8.11. Není-li z objektivních důvodů možné řádně uplatněnou a uznanou reklamaci vyřídit výměnou věci, případně dodáním chybějící věci, poskytne prodávající kupujícímu a neodstoupí-li kupující od smlouvy, v závislosti na rozsahu vady buďto přiměřenou slevu nebo vrácení kupní ceny proti vrácení zboží ve formě opravného daňového dokladu. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 1. Ochrana osobních údajů, Zasílání obchodních sdělení
  9.1. S ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) upravují nakládání s osobními údaji kupujících naše zásady zpracování osobních údajů, které jsou dostupné ZDE.

9.2. Prodávající je oprávněn využít podrobnosti elektronického kontaktu kupujícího pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že kupující má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet prodávajícího odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl. Oznámí-li kupující, že si nepřeje, aby mu byla obchodní sdělení nadále zasílána či vysloví-li nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, ukončí prodávající jejich zasílání tomuto kupujícímu bez zbytečného odkladu.

9.3. Zasílání obchodních sdělení osobám, jejichž elektronický kontakt prodávající nezískal od svého zákazníka v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, je upraveno v našich zásadách o zpracování osobních údajů ZDE.

9.4. Obchod používá soubory cookies potřebné pro fungování stránek, k analýze návštěvnosti a v případě Vašeho souhlasu i k cílení reklam. Více informací zde.

 1. Závěrečná ustanovení
  10.1. Prodávající si vyhrazuje právo OP změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem, judikatury nebo při změně způsobu obchodování a obchodní politiky kupujícího nebo jeho dodavatelů. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající zveřejní vhodným způsobem (na internetových stránkách prodávajícího, oznámením v dodacím listu či jiným způsobem). Právní vztah z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím v době před účinností změny obchodních podmínek se řídí původními obchodními podmínkami. Vztahy z kupních smluv uzavřených ke dni účinnosti nových obchodních podmínek se řídí novými podmínkami ode dne jejich účinnosti.

10.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.5. Objednávka, na níž je založena kupní smlouva uzavřená on-line je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná.

10.6. Poskytovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty, na kterou je možné stížnosti zasílat. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

10.7. V případě, kdy vznikne mezi poskytovatelem a spotřebitelem spotřebitelský spor může kupující v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, k němuž je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Hlavní 15, 76804 Střílky, adresa elektronické pošty expedice@organictime.cz, telefon +420 733 699 050.


10.9. OP nabývají účinnosti dne 19.1.2023 a nahrazují předchozí obchodní podmínky.

 

 

OBLÍBENÉ ZNAČKY
Organictime.cz

MenuX

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
 • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
 • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
 • Google Ads